EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na mocy art. 44zs ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Po raz pierwszy egzamin odbył się w roku szkolnym 2018/2019.

Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje:

  1. Określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia.
  2. Zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole

WAŻNE DATY DLA RODZICÓW:

Do  28 września 2023  – szkoła ma obowiązek zapoznać rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty.

Do  02 października 2023 – Rodzice mają obowiązek złożenia dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji:
wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu

Do 16 października 2023 – Rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej.

Nie później niż do 21 listopada 2023 – Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. A rodzice nie później niż do 24 listopada 2023 składają oświadczenie z korzystania lub niekorzystania z zaproponowanych warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

EGZAMIN PRÓBNY:

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE
(www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz
nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
– informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (https://cke.gov.pl/
egzamin-osmoklasisty/informatory/)
– przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
(https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/arkusze-pokazowe-grudzien-2017).

Do  23 lutego 2023 – Rodzice składają pisemną informację o zmianie/zmianach w deklaracji złożonej do 30 września.

Do 23 lutego 2023 – Złożenie w porozumieniu z dyrektorem szkoły wniosku o przeprowadzenie egzaminu w miejscu innym niż
szkoła.

Do 09 maja 2023 – Rodzice przekazują dyrektorowi szkoły wniosek o zmianę deklarowanego przedmiotu – dotyczy uczniów, którzy
zostali laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych, lub laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim lub ponad wojewódzkim.

KALENDARZ EGZAMINACYJNY
1. język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00
 
TERMIN DODATKOWY:
1. język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek)– godz. 9:00
2. matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00
PRZEDMIOTY NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
2. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
a. języka polskiego
b. matematyki
c. języka obcego nowożytnego.
3. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

PRZEBIEG EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
a. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
b. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
c. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.
2. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).
3. Egzamin z każdego przedmiotu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Harmonogram ten jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin.
4. Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, publikowanej corocznie (do 10 września) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE. Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.
5. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.
6. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu .
7. W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.
8. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.
9. W przypadku:
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub
b. zakłócania przebiegu egzaminu, lub
c. wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE
egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

 

OCENIANIE I WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

1. Rozwiązania zadań otwartych sprawdzają i przyznają punkty egzaminatorzy wyznaczeni przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
2. Egzaminatorzy stosują jednolite dla całego kraju zasady oceniania rozwiązań zadań.
3. Rozwiązania zadań zamkniętych są sprawdzane z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych (czytników kart odpowiedzi).
4. Wynik egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przedstawiany w procentach i na skali centylowej.
a. Wynik w procentach to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń uzyskał za rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym. Na przykład jeśli uczeń za rozwiązanie zadań z matematyki zdobył 39 punktów spośród 50 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik równy 78%.
b. Wynik na skali centylowej to odsetek liczby uczniów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń. Na przykład zdający, którego wynik centylowy z matematyki wynosi 82, dowie się, że 82% wszystkich uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z matematyki, uzyskało za rozwiązanie zadań wynik taki sam jak on lub niższy, a 18% uczniów uzyskało wynik wyższy.
5. Wynik egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, a wynik na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.
6. Wynik ustalony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie może być podważony na drodze sądowej.
7. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty każdy uczeń otrzyma wynik:
a. egzaminu z języka polskiego
b. egzaminu z matematyki
c. egzaminu z języka obcego nowożytnego.

UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI i CUDZOZIEMCÓW

FAN PAGE