Projekty edukacyjne

PROJEKT TRZY ŻYWIOŁY


Klasy 7 Salezjańskiej Szkoły Podstawowej pod kierunkiem pani Margi Czyż biorą udział projekcie edukacyjnym dla uczniów pt. „Trzy żywioły”, który jest  realizowany w roku szkolnym 2017/2018 i organizowanym przez Dolnośląski Klub Ekologiczny.  Problematyka projektu obejmuje:

  • ocieplanie się klimatu (przyczyny, emisje GHG, energia konwencjonalna a OZE);
  • „niska emisja” przyczyniająca się do powstawiania smogu i negatywnego oddziaływania na zdrowie mieszkańców;
  • gatunki inwazyjne flory i fauny, które zagrażają bioróżnorodności naszego regionu.

W ramach tego projektu przewidziane są po dwa spotkania edukacyjne poświęcone jednemu żywiołowi (wykłady + warsztaty), czyli 6 spotkań edukacyjnych w ciągu roku szkolnego. Ponadto jesienią 2017 r., przewidziano dla uczniów zajęcia terenowe (wykład + warsztaty) w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego, natomiast wiosną 2018 r. – zajęcia terenowe w Szkole Słonecznej w Bielawie (wykład + warsztaty).

Przeprowadzony zostanie także dwuetapowy (etap szkolny i międzyszkolny) konkurs plastyczny na plakat, w którym udział może wziąć młodzież  z całej szkoły.

WARSZTATY: ROŚLINY INWAZYJNE

Podczas warsztatów z cyklu „Trzy żywioły” pt.”Rośliny inwazyjne”. Uczniowie klas VII uczyli się rozpoznawać gatunki roślin inwazyjnych.Odbył się też konkurs na plakat „Ratunek dla klimatu”. Nasza uczennica Zuzanna Franz rozpoznała najwięcej gatunków i wygrała.Gratulujemy!

 

 

PROJEKT „R JAK REDUKUJ”


Zajęcia edukacyjne z cyklu „R JAK REDUKUJ” skupiają się na kreowaniu postawy osobistej odpowiedzialności za stan lokalnego i globalnego ekosystemu oraz służą uświadomieniu najważniejszych zagrożeń związanych z konsumpcjonizmem. Nazwa cyklu nawiązuje do podstawowego elementu tzw. zasady 3R promującej przyjazny dla środowiska styl życia. Pierwsze R – czyli „reduce” (ang. redukuj) – stanowi fundament tej zasady, ponieważ to właśnie ograniczenie nadmiernej konsumpcji niesie ze sobą największe korzyści dla środowiska naturalnego.

W ramach cyklu uczniowie klas 7 uczestniczyli w trzech zajęciach:

1. R jak Redukuj, czyli recykling to za mało.
Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z zasadą 3R i jej najważniejszym komponentem – redukcją konsumpcji, a co za tym idzie: redukcją zużywanych zasobów, odpadów i emisji gazów cieplarnianych, czyli promowanie pozytywnych nawyków konsumenckich oraz postawy osobistej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z pozytywnymi aspektami kultury trwałego użytku oraz możliwościami tzw. up-cyklingu. Otrzymają również informacje na temat sposobu i miejsc wymiany niepotrzebnej odzieży, zabawek, sprzętu AGD etc. Cześć praktyczna zajęć – realizowana pod hasłem „Zostań producentem” – będzie polegała na wspólnym przetwarzaniu różnych odpadów w oryginalne gadżety lub przydatne narzędzia, np. tworzeniu breloczków z nakrętek, broszek ze zużytych ubrań, doniczek z plastikowych butelek itp.

2. Konsumujesz – Decydujesz, czyli zostań odpowiedzialnym konsumentem.
Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników ze społecznymi i środowiskowymi skutkami nadmiernej konsumpcji w kontekście indywidualnym, lokalnym oraz globalnym (zmiany klimatu i ich skutki, kurczące się zasoby ze źródeł nieodnawialnych, eksport odpadów do krajów globalnego Południa etc). Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się, czym jest odpowiedzialna i zrównoważona konsumpcja oraz w jaki sposób oznakowanie produktów umożliwia dokonywanie świadomych i odpowiedzialnych wyborów konsumenckich. Zajęcia będą się opierały na nowoczesnych, interaktywnych i atrakcyjnych metodach pracy z dziećmi i młodzieżą (z uwzględnieniem elementów edukacji nieformalnej oraz wykorzystaniem narzędzi i materiałów multimedialnych).

3. 100% zniżki, czyli nie daj się reklamom.
Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z przyczynami nadmiernej konsumpcji z obszaru marketingu i mody oraz podsumowanie całego cyklu warsztatów. Uczestnicy dowiedzą się, jakie techniki manipulacji oraz mechanizmy z obszaru wpływu społecznego wykorzystuje się w reklamie oraz w procesie budowania wizerunku marki. Wiedza z tego zakresu przekazywana będzie w formie praktycznych ćwiczeń na aktualnym materiale reklamowym z telewizji i Internetu (dostosowanym do konkretnej grupy wiekowej. W ramach podsumowania cyklu uczestnicy stworzą wspólnie kodeks odpowiedzialnego konsumenta oraz wypracują zasady ograniczania odpadów w swoich gospodarstwach domowych oraz w szkole. Praktyczna część zajęć będzie polegała na własnoręcznym wykonaniu (za pomocą pisaków do tkanin) wielorazowych toreb bawełnianych, które z jednej strony będą konkretnym narzędziem pozwalającym uczestnikom ograniczyć korzystanie z toreb foliowych, a z drugiej – dzięki zamieszczonym na nich hasłom i rysunkom – będą pełnić funkcję antyreklamy zachęcającej do ograniczenia konsumpcji lub jej zrównoważonej i odpowiedzialnej formy.

 

PROJEKT „STOP MOWIE NIENAWIŚCI”


Zakończyliśmy prowadzony we wrocławskich szkołach przez WCRS (Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego) Projekt Edukacyjny „Stop Mowie Nienawiści”. Jego celem było uwrażliwienie uczniów na mowę nienawiści i przejawy dyskryminacji. Przyjęta forma sztafety zakłada, aby w każdej następnej, nominowanej placówce była podpisana Deklaracja „Stop Mowie Nienawiści”. Przy tej okazji dla grona pedagogicznego odbywa się wykład na temat symboliki mowy nienawiści oraz ma miejsce uroczyste przekazanie nominacji i „Złotego Wałka”, symbolu zamalowywania dyskryminujących napisów. I tak Salez otrzymał „Złoty Wałek” od SP 26, a przekazał go w dniu 6 lutego SP 23. Koordynatorem projektu była pani Marta Kowal, szkolna psycholog.

FAN PAGE