PROJEKTY SZKOLNE

BAZOWE


SALEZ – INTELIGENCJE WIELORAKIE

początek projektu rok 2018

Każde dziecko jest zdolne, ale nie ma dwojga dzieci zdolnych w ten sam sposób” zauważył Thomas Armstrong, a potwierdzają to historie szkolne Einsteina, Churchilla, czy Edisona. Co powiedzieć na to, że Albert Einstein był marzycielem zakłócającym tok lekcji ciągłymi pytaniami, w opinii nauczycieli miał nigdy niczego nie osiągnąć, a jego notowania stały tak nisko, że wielokrotnie zalecano mu rezygnację ze szkoły? Winston Churchill, w szkole sepleniący i jąkający się chłopiec, został jednym z największych przywódców i mówców XX wieku. Tomasz Edison stał się najbardziej płodnym wynalazcą wszech czasów, mimo że po trzech tygodniach nauki musiał opuścić szkołę, gdyż uznano go za „niespełna rozumu” ze względu na ilość zadawanych pytań.

DLATEGO RODZI SIĘ PYTANIE: dlaczego potencjał tak wielu osób, odnoszących sukcesy na polu naukowym, artystycznym, społecznym, sportowym w procesie edukacji szkolnej, pozostawał i pozostaje całkowicie niezauważony, nawet odrzucony ?

Badanie prowadzone przez Howarda Gardnera, amerykańskiego psychologa i neurologa – profesora uniwersytetu Harvarda, 20-krotnie uhonorowanego tytułem doctor honoris causa – zrewolucjonizowały sposób myślenia o edukacji. Profesor podważył tezę o istnieniu tylko jednego rodzaju inteligencji mierzonej przy użyciu testów. Przedstawił w zamian wachlarz aż ośmiu typów inteligencji (logiczno-matematycznej, językowej, przyrodniczej, muzycznej, przestrzennej, kinestetycznej, interpersonalnej i intrapersonalnej). Badania wykazują, że tradycyjne szkoły skierowane są do uczniów z dominująca inteligencją językową i matematyczno–logiczną. Pozostałe typy inteligencji uczniów są niedostrzegane i niewykorzystywane, a przecież każdy człowiek posiada osiem inteligencji, które wzajemnie na siebie oddziałują, uzupełniają się, przenikają – tworząc dynamiczny, specyficzny dla każdego profil. Poznanie dominujących typów inteligencji ucznia wspiera jego ogólny rozwój i prowadzi do prawdziwego sukcesu w nauce.


Zdolni wszyscy, choć pojedynczo różni

W Salezie opieramy się na diagnozie i obserwacji każdego ucznia. Analizujemy dominujące inteligencje dziecka. Naszym celem jest stworzenie optymalnego, dostosowanego do wiodących inteligencji, indywidualnego profilu uczenia się i rozwijania talentów. W odróżnieniu od tradycyjnych szkół, proces edukacji opieramy o wszystkie typy inteligencji. Wykorzystujemy inteligencje będące mocnymi stronami dziecka do wzmacniana tych wymagających wspierania lub korygowania rozwoju. Sprawiamy, że nauka szkolna przynosi satysfakcję, staje się przyjemnością, rozwija motywacje oraz daje poczucie sukcesu i inspiruje do dalszej pracy.

Razem z autorką programu

Salez współpracują z Moniką Zatorską – autorką programów edukacyjnych opartych o „Teorię inteligencji wielorakich” Howarda Gardnera.

Krótkie opisy inteligencji wyodrębnionych przez Howarda Gardnera

Inteligencja językowa – to umiejętność posługiwania się słowem mówionym i pisanym, wrażliwość na znaczenie słów, rymy, dźwięki, melodię języka; dobra pamięć słuchowa. Osoby, u których dominuje ten rodzaj inteligencji, potrafią pięknie się wypowiadać w mowie i w piśmie, ciekawie opowiadają, chętnie prowadzą dyskusje, potrafią przejrzyście spisać i przekazać swoje myśli innym ludziom. Mają bogaty zasób słów, chętnie poznają i szybko zapamiętują nowe słowa (mają często łatwość uczenia się słów w językach obcych), chętnie i często zadają pytania, lubią czytać, lubią zabawy słowami. Nazywana jest inteligencją mówców, pisarzy, poetów, dziennikarzy, polityków, nauczycieli, prawników. Osoby, u których dominuje ten typ inteligencji, powinny się uczyć bazując na słowie, czyli czytając, dyskutując, pisząc, wypowiadając się, słuchając.

Inteligencja matematyczno-logiczna – to rozumienie świata liczb i symboli matematycznych, umiejętność sprawnego wykonywania operacji na liczbach, ale także logicznego myślenia, analizowania, wnioskowania, kreatywnego rozwiązywania problemów. Osoby o dominującej inteligencji matematyczno-logicznej są konkretne, dociekliwe, dokładne i zorganizowane, zadają szereg pytań i lubią precyzyjne instrukcje oraz odpowiedzi; lubią samodzielnie badać i zbierać informacje, następnie umiejętnie te informacje szeregują i klasyfikują, a później wyciągają z nich wnioski. Posiadają zdolności w zakresie dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, porządkują i wykorzystują dostępne informacje oraz grupują według jakiejś zasady czy cechy. Już we wczesnym dzieciństwie zaczynają rozumieć znaczenie symboli. W czasie wolnym chętnie korzystają z gier logicznych, łamigłówek, zagadek.

Inteligencja ruchowa – to świadomość własnego ciała i umiejętne jego wykorzystywanie. Osoby o wybitnie rozwiniętym tym typie inteligencji rozumieją i poznają świat głównie poprzez ruch, kontakt fizyczny, bezpośrednie doświadczanie i działanie. Lubią sport, chętnie wykonują ćwiczenia fizyczne, chętnie i szybciej niż inni uczą się różnych sprawności ruchowych, lubią być w ruchu. O wysokim poziomie inteligencji ruchowej świadczy zdolność sprawnego kontrolowania ruchów, bardzo dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa (cechy charakterystyczne dla sportowców, aktorów, tancerzy). Jednym z jej przejawów jest także wysoka sprawność manualna (ważna dla rzemieślników, np. stolarzy, hydraulików, krawców, szewców), ale także charakteryzująca chirurgów, stomatologów, artystów rzeźbiarzy, czy malarzy. Osoby uzdolnione i sprawne manualnie chętnie wykonują „prace ręczne”, w czasie rozmowy używają mowy ciała i gestykulują. Posiadają dobre wyczucie własnego ciała, odległości i przestrzeni. Często wyrażają emocje „całą swoją osobą”. Aktywność fizyczna u wszystkich ludzi wspomaga procesy myślowe, ale u osób z wybitnie rozwiniętą inteligencją ruchową jest podstawą każdej działalności.

Inteligencja muzyczna – jest zdolnością percepcji i tworzenia muzyki, ujawnia się w rozumieniu świata poprzez rytm i melodię. Są to zdolności słuchowe, wrażliwość na dźwięki, rymy i kompozycje. Osoby, u których dominuje inteligencja muzyczna łączą muzykę z emocjami i własnym nastrojem, mają poczucie rytmu, z łatwością zapamiętują rytmy i rymy, lubią śpiewać i słuchać muzyki, chętnie uczą się przy muzyce, „zmieniają” w muzykę wszystko, co robią. Są wrażliwe na wszelkiego typu dźwięki, także odgłosy otoczenia. Mają dobry słuch muzyczny. Często grają lub próbują grać na instrumentach muzycznych, mają swoje ulubione utwory, Wykonując różne czynności dnia codziennego podśpiewują, nucą, pogwizdują.

Inteligencja wizualno-przestrzenna – zdolności do odtwarzania w pamięci obrazów (myślenie obrazami) i przestrzennych reprezentacji oraz operowaniu nimi. Rozumienie świata głównie poprzez obraz i wizualizację, a także doskonała orientacja w przestrzeni. Osoby o świetnie rozwiniętym tym typie inteligencji są twórcze i pomysłowe, mają bardzo dobrze wykształconą wyobraźnię, talent plastyczny, bez trudu orientują się w trójwymiarowej przestrzeni. Umiejętnie korzystają z map, schematów, diagramów i tabel. Są ciekawe, w jaki sposób działają różne rzeczy (potrafią rozłożyć przedmiot na części i bez trudu złożyć go z powrotem). Posiadają zdolność dostrzegania szczegółów otaczającego świata, są wrażliwe na kolory, kształty, linie, przestrzeń. Mają dobrze rozwinięty zmysł dotyku. Łatwo odnajdują drogę w nowym miejscu. Lubią zajęcia, które pozwalają na manipulowanie; chętnie rysują, malują, rzeźbią, modelują, tworzą prze­strzenne formy. Inteligencja wizualno – przestrzenna jest domeną osób pracujących w charakterze konstruktorów, planistów, projektantów, fotografików, artystów plastyków, grafików komputerowych, inżynierów, geodetów, dekoratorów. Inteligencja ta jest niedoceniana w szkołach.

Inteligencja przyrodnicza – przejawia się zamiłowaniem do przyrody, zainteresowaniem środowiskiem naturalnym; jest zdolnością do rozpoznawania i kategoryzowania świata fauny i flory oraz innych obiektów przyrodniczych. Osoby, u których dominuje ten typ inteligencji, są ciekawe świata, „rozumieją mowę” zwierząt, lubią przebywać na powietrzu, lubią samodzielnie eksperymentować, doświadczać, często zainteresowane są ekologią. Umiejętnie klasyfikują przedmioty w hierarchie, dostrzegają zależności i wzorce w przyrodzie; chętnie obserwują, rozpoznają i badają świat roślin i zwierząt; fascynuje je otoczenie, chętnie kolekcjonują okazy przyrodnicze, zbierają albumy, filmy czy książki o tematyce przyrodniczej, są zainteresowane zjawiskami przyrodniczymi, fizycznymi, chemicznymi, z zaangażowaniem opiekują się zwierzętami, czy tez uprawiają ogród, lubią wypoczynek na łonie natury. W warunkach życia i dorastania w środowiskach miejskich, inteligencja przyrodnicza przejawia się także umiejętnością rozróżniania zamiast okazów przyrodniczych – np. modeli samochodów, butów, opakowań słodyczy.

Inteligencja interpersonalna – przejawia się w zdolności komunikowania się z innymi ludźmi, wrażliwości na ich potrzeby. Jest umiejętnością współodczuwania, patrzenia na świat z punktu widzenia innej osoby. Jest także zdolnością rozwiązywania konfliktów, negocjowania i wypracowywania kompromisów. Osoby, u których dominuje inteligencja interpersonalna łatwo nawiązują kontakty społeczne, mają zdolności przywódcze (cechy lidera), lubią i potrafią współpracować w zespole, są komunikatywne, potrafią słuchać innych. Są lubiane i otoczone gronem znajomych i przyjaciół. Dbają o dobre relacje z innymi osobami, potrafią patrzyć na świat oczyma drugiego człowieka, wczuwają się w sytuacje i problemy innych, ale także zachowują asertywność przy konfrontacji.

Inteligencja intrapersonalna – jest zdolnością rozumienia samego siebie, stawiania sobie celów i ich konsekwentnej realizacji, rozumienia i wyrażania swoich uczuć i przeżyć, patrzenia na świat z własnego punktu widzenia, a także w umiejętności świadomego planowania i kierowania własnym rozwojem. Osoby, u których podstawą działania jest inteligencja intrapersonalna są samodzielne, zaradne i niezależne, znają i wykorzystują swoje mocne strony, budują wewnętrzną motywację, mają bogate życie wewnętrzne. Nie nudzą się bez towarzystwa innych, w czasie przebywania „sam na sam” ze sobą wykonują ulubione zajęcia. Lubią decydować o sobie i żyć w zgodzie z samym sobą.

ROCZNE


SALEZ NIEPODLEGŁA
specjalny projekt edukacyjny Zespołu Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu

Cele projektu:

Projekt „Salez Niepodległa” jest kilkutygodniowym działaniem obejmującym społeczność Szkoły – uczniów i nauczycieli. Ma za zadnie zaakcentowanie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Elementy scenariusza mają wzbudzić pozytywne emocje, wzmacniać działanie grupowe, zintegrować społeczność Szkoły wokół wydarzeń oraz zaznaczyć obecność Szkoły w społeczności lokalnej.
W związku z dużą ilością uczniów obchody powinny mieć prosty scenariusz, składający się z zadań dopasowanych do dzieci młodszych, jak i starszych. Scenariusz dąży do unikania działań stawiających na egzekwowanie wiedzy, gdyż byłoby to działanie odtwarzające edukację historyczną, a ona realizowana jest na różnym poziomie szczegółowości w poszczególnych klasach. Wiedza nie jest rozłożona równomiernie, takie potraktowanie obchodów powielałoby model szkolny kojarzony z przymusem. Obchody powinny podkreślać radosny charakter święta, uciekać od doraźnej polityki i stawiać na różnorodną aktywność (plastyczną, muzyczną, sportową itp.), dając szansę na pokazanie talentów uczniów.

Zakres czasowy:
Rozpoczęcie przygotowań – połowa października 2018 r.,
kulminacja wydarzeń 13.11.2018 r.

Ewaluacja:
Złożenie sprawozdania z opisem efektów działań do końca listopada 2018 r.

Lider koordynator: pani Jolanta Popińska

Realizacja:
WYSTAWA PLASTYCZNA
„Życzenia dla Niepodległej” Jubilatki obchodzącej 100 urodziny.
Każda z klas ma do zagospodarowania tablicę, którą musi ozdobić plastycznie, zgodnie z pomysłami dzieci – rysunkami lub kartami z życzeniami. Tablice rozstawione w całej szkole, będą elementem ozdoby w czasie listopadowej rocznicy.
Wystawa może być częścią rywalizacji w ramach Ligii klas, swoją tablicę mogą mieć także dzieci przedszkolne.
Logo akcji:Termin na przygotowanie to okres od 22.10 do 5 listopada.
13.11 komisja złożona z przedstawicieli Dyrekcji, wybranych nauczycieli (poloniści, historycy i plastycy) przyznają punkty.

PATRIOTYCZNA REWIA MODY
Element obchodów Dnia Niepodległości (13.11.2018 )
Każda z klas przygotuje przebranie jednego z uczniów w ubiór symbolizujący postać historyczną i krótki jej opis w formie prezentacji, reszta klasy powinna posiadać elementy stroju oddające klimat epoki.
Pokaz postaci będzie równocześnie elementem uroczystej akademii z okazji święta Niepodległości.
Polska w swojej historii miała okresy świetności i słabości, wszystko to tworzy nasze dziedzictwo. Zobaczmy to dziedzictwo przez symboliczną galerię postaci.

Mieszko I – 7B
Kazimierz Wielki – 3CG
Mikołaj Kopernik – 5A
Władysław Jagiełło – 8B
Jan III Sobieski – 8A
Tadeusz Kościuszko – 7A
Adam Mickiewicz – 2LO
Fryderyk Chopin – 3DG
Maria Skłodowska-Curie – 1 LO
Stanisław Wyspiański – 3 LO
Józef Piłsudski – 3BG
Krzysztof Kamil Baczyński – 6A
Lech Wałęsa – 4
Jan Paweł II – 3AG

 UROCZYSTA MSZA
w kościele pw. św. Michała Archanioła przy ul. Prusa

UROCZYSTA AKADEMIA z okazji święta Niepodległości
(scenariusz w załączeniu – prowadzi klasa 3 d gimnazjum)

PATRIOTYCZNA KUCHNIA
Przygotowanie potraw związanych z polską kuchnią. Konkurencja dla klas, oceniania przez jury. Wybór motywu przewodniego – koloru potraw, ich historyczności albo elementów typowo polskich należy do klasy. Każda z klas ma do zagospodarowania stół, na którym znajdą się przygotowane wcześniej potrawy. Chodzi o pomysł, mniej o ilość jedzenia.

BIEG DLA NIEPODLEGŁEJ
Bieg będzie się odbywał na boisku szkolnym przy ul. Świętokrzyskiej. Pobiegną reprezentanci klas, cała klasa będzie mogła zapewnić wsparcie w postaci kibicowania. Może ono być realizowane przez jakiś wspólny element stroju, plakaty czy okrzyki.
Konkurencja będzie liczona do Ligii klas (kibicowanie), a sam bieg będzie stanowić osobne wydarzenie uhonorowane nagrodą Dyrektora Zespołu Szkół Salezjańskich.
Rywalizujemy w trzech grupach:
1.Klasy I-IV
2.Klasy V-VIII
3.Gimnazjum/Liceum/Nauczyciele
Bieg ma charakter sztafety. W drużynie startuje 5 osób (w tym minimum dwie dziewczyny). Prowadzenie p. Paweł Parszewski

ŻYWA BIAŁO CZERWONA
Uczniowie przynoszą w porozumieniu z wychowawcą białe i czerwone koszulki, tak aby przebrać się i utworzyć żywą flagę; zadanie objete konkursem Ligii Klas

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI – 13 LISTOPADA 2018 r.:

godz.7.45 – spotkanie przed szkołą, sprawdzenie obecności i wyjście do kościoła pw. św. Michała
godz. 8.00 – uroczysta Msza Święta
godz. 9.30 – Akademia z okazji Dnia Niepodległości (sala gimnastyczna ul. Świętokrzyska)
godz.10.00 -10.45 – degustacja potraw (II piętro – klasa IV – VIII, III piętro – Gimnazjum LO)
10.45-11.45 – Historia Polski w obrazach – pokaz postaci historycznych
godz. 11.45 – Żywa Flaga (klasy ustawiają się na boisku do koszykówki przed budynkiem)
godz. 12.00 – Bieg dla Niepodległej (wokół budynku)
godz. 13.00 – Konkurs recytatorski (sala gimnastyczna)

DODATKOWO WYDARZENIA
Odśpiewanie 4 zwrotek hymnu narodowego według zaleceń ministerialnych:
„W dniu 9 listopada o godz. 11.11 odbędzie się próba pobicia rekordu – we wszystkich placówkach odśpiewane zostaną cztery zwrotki hymnu narodowego.” [czytaj]

Udział społeczności szkolnej (chętni uczniowie) w Radosnej Pardzie Niepodległości 2018 – prowadzenie p. Beata Mikos-Złocka [czytaj]

Konkurs na wiatrak patriotyczny
warunki: rozmiar do 30 cm (średnica), biało czerwony, sprawny na wietrze, podpisany składamy na recepcji na ul. Świętokrzyskiej do 7 listopada; przewidziano cenne nagrody; bliższe informacje u pani Magdaleny Dwojak – Rogus

W każdym z elementów scenariusza nauczyciele odpowiedzialni za działania dostaną wsparcie w zakresie konsultacji historycznej (Rewia mody, Życzenia dla niepodległej), scenariusz uroczystej akademii zostanie przygotowany w połowie października


SALEZ GOTUJE
projekt edukacyjny Zespołu Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu

list dyrektora szkoły ks. Jerzego Babiaka do Rodziców [czytaj

cel: zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką gotowania oraz pozytywne zmotywowanie do gotowania teraz i w przyszłości

intensywność: dwie sesje – jesienna i wiosenna

motto: „Tylko to, co gotujesz z miłością, jest naprawdę smaczne”. (Alison Singh Gee)

miejsce: Szkoła Gotowania Culinary Solutions Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 7

kierownik projektu: Oliwia Romanowicz olivia.romanowicz@salez-wroc.pl

grupa docelowa: uczniowie Szkoły Podstawowej klasy IV – VIII, Gimnazjum klasy III, LO klasy I-II

forma: prelekcja + warsztaty kulinarne + degustacja

prelekcja: podczas części teoretycznej poruszone zostaną następujące tematy
• właściwie zbilansowany obiad
• co z czym jeść, aby właściwie się najeść
• czym jest odżywienie na poziomie komórkowym
• co z czym jeść a czego nie jeść
• warzywa na 5!
• pożywny obiad w dobrym stylu
• aranżacja dań na talerzu

warsztaty: w trakcie części warsztatowej dzieci przygotują 2 dania (zupa oraz danie główne)

zupy (do wyboru przez klasę):
1. Zupa krem z warzyw sezonowych (krem z cukinii, krem ziemniaczano – porowy, krem pomidorowy, krem kalafiorowy, krem brokułowy, krem z białych warzyw, krem z pieczonych buraków) 2. Zupa tajska z makaronem ryżowym i mlekiem kokosowym 3. Zupa ogórkowa z komosą ryżową 4. Żurek z jajkiem 5. Dhal – indyjska zupa z soczewicy 6. Japońska zupa miso z makaronem udon 7. Chłodnik z botwinki 8. Barszcz ukraiński

dania główne (do wyboru przez klasę):
9. Risotto z szynką parmeńską, dynią i szałwią 10. Makaron warzywny z marchewką, cukinią, suszonymi pomidorami i czosnkiem 11. Makaron w bazyliowym pesto z sałatką z mieszanych sałat i ziołowym vinaigrette 12. Indyjskie warzywne curry z pilawem ryżowym 13. Makaron gryczany soba z krewetką, papryką, pak choi, sosem sojowym i kolendrą 14. Prowansalskie ratatouille z podpłomykiem 15. Makaron ryżowy z wołowiną po chińsku 16. Burger wegetariański z hummusem 17. Burger wołowy z colesławem 18. Pierogi ruskie i pierogi z dynią i ricottą 19. Chana masala – gulasz z cieciorką 20. Burritos z wołowiną 21. Polędwiczki wieprzowe z sosem słodko kwaśnym i warzywami 22. Falafel – marokańskie pulpeciki z soczewicy ze świeżymi warzywami i ostrym sosem pomidorowym

cena jednego warsztatu: 50 zł od osoby (prelekcja, warsztat gotowania 2 dań, konsumpcja); płatne u wychowawcy (do tygodnia przed terminem warsztatu)

zobowiązanie: każdy rodzic wraz z wpłatą przekazuje wychowawcy podpisaną zgodę [pobierz]

terminy: (wyjście z wychowawcą i opiekunem w dniu warsztatu po 3 lekcji; warsztat rozpoczyna się o godz. 11.45 i trwa 3 godziny)

data klasa (wiek)
25.10 4a (10 lat)
26.10 7b (13 lat)
31.10 1aL (16 lat)
9.11 3bG (15 lat)
14.11 8b (14 lat)
15.11 7a (13 lat)
21.11 6a (12 lat)
22.11 3dG (15 lat)
29.10 8a (14 lat)
19.11 3cG (15 lat)
20.11 5a (11 lat)
30.11 2aL (17 lat)

Historia – Salez gotuje:

FOTORELACJA – zobacz ➡️ nr 1  nr 2  nr 3  nr 4

ZAGRANICZNE


 

PROJEKT ERASMUS + :

„GEOPARKI – DZIEDZICTWO NATURY I KULTURY, KTÓRE ŁĄCZY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI EUROPY

 

Jest to dwuletni projekt realizowany przez uczniów i nauczycieli z Polski, Hiszpanii, Francji, Bułgarii, Węgier i Cypru.Projekt jest interdyscyplinarny łączący biologię, geologię, geografię, języki i sztukę. Projekt wniesie duży wkład w
nieformaln
ą i formalną geoedukację poprzez dzielenie się wiedzą naukową, historyczną i kulturową, umiejętnościami i
wartoś
ciami z uczniami i nauczycielami. W ramach projektu uczniowie i nauczyciele zyskają świadomość wagi ochrony geoparków ze względu ich wartości. Polscy uczniowie poznają Geopark Krainy Wygasłych Wulkanów.

Uczniowie uczestniczą w spotkaniach na Cyprze, w Hiszpanii, Bułgarii, Węgrzech i Francji (Guadalupe). Nauczyciele dodatkowo biorą udział w szkoleniu w Hiszpanii. Projekt jest sfinansowany z grantu: 2018-1-PL01-KA229-050575_1

Projektem koordynuje pani Magdalena Szewczyk

strona internetowa projektu: www.geoparks.erasmusproject.eu

PROJECT ERASMUS+:

The EUROPEAN FLOW  – CITIES AT RIVERS

Projekt Erasmus+ ‘European Flow: Cities at rivers’, który włączyła się nasza szkoła, został stworzony przez Bischöfliches Willigis-Gymnasium w Moguncji (Niemcy). W projekcie, który trwa dwa lata, biorą udział zarówno uczniowie ( wieku 15-18 lat) jak i nauczyciele z Niemiec, Francji, Czech i Węgier.

Nasz projekt skupia się wokół rzek w różnych aspektach: geograficznym, ekonomicznym, kulturowym, historycznym, biologiczno-chemicznym, a także artystycznym, co sprawia, że uczniowie o różnorakich talentach i zainteresowaniach mogą znaleźć w nim coś dla siebie. Celem projektu jest podkreślenie istotnego dziedzictwa kulturowego związanego z rzekami, nad którymi zostały zbudowane europejskie miasta.

Nie mniej ważnym celem projektu jest przyjrzenie się zmianom ekologicznym wpływającym na stan rzek oraz podniesienie poziomu świadomości w kwestii ochrony rzek dzięki międzynarodowej wymianie doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących ochrony środowiska.

Szkolnym koordynatorem projektu jest pan Krzysztof Sobczuk.

FAN PAGE