Stołówka szkolna – informacje

Logowanie do serwisu obsługującego obiad


Do serwisu obiadowego naszej szkoły logujemy się przy użyciu adresu:

https://salez-wroc.obiado.pl

Inne adresy (np. z wyszukiwarki internetowej) mogą nie działać.

Regulamin stołówki szkolnej


 1.  Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły.
 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
  • uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne
  • pracownicy zatrudnieni w szkole oraz emeryci – byli pracownicy szkoły, wnoszący opłaty indywidualne
 3. Posiłki wydawane są według grafiku w godzinach:
  od 12.00 – do 14.00 według ustalonego grafiku podanego wszystkim korzystającym z posiłków.
 4. Uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach poza szkołą i nie mogą zjeść obiadu w wyznaczonych godzinach otrzymują posiłek po powrocie do szkoły.
 5. Informację o uczniach (liczbę uczniów i nazwiska), którzy nie będą jedli posiłku w wyznaczonych godzinach oraz przewidywaną godzinę powrotu z wycieczki przekazuje organizator (wycieczki, wyjścia) do sekretariatu.
 6. Obiady wydawane są wyłącznie po uiszczeniu opłaty.
 7. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 8. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek w szatni.
 9. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie.
 10. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące.
 11. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić w wyznaczone miejsce i ustąpić miejsca innym.
 12. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu korzystający może zostać pozbawiony prawa do korzystania z obiadów.

FAN PAGE